வெள்ளை அடிமைகள் ஜோதிஜி திருப்பூர்

ISBN:

Published:

ebook

133 pages


Description

வெள்ளை அடிமைகள்  by  ஜோதிஜி திருப்பூர்

வெள்ளை அடிமைகள் by ஜோதிஜி திருப்பூர்
| ebook | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 133 pages | ISBN: | 7.32 Mb

இநதியாவைப பறறி உஙகளுககு எனன தெரியும? காஷமீர முதல கனனியாகுமரி வரைககும உளள மொதத இநதிய நிலபரபபு குறிதது உஙகளுககு ஏதும தெரியுமா? இஙகுளள மொழிகள, பலதரபபடட கலாசசாரம குறிதது உஙகளுககு முழுமையான புரிதல உணடா? இநதியாவின கிழககு மேறகாக, தெறகு வடககாக பயணபபடடதுணடா?Moreஇந்தியாவைப் பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்?

காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரைக்கும் உள்ள மொத்த இந்திய நிலபரப்பு குறித்து உங்களுக்கு ஏதும் தெரியுமா? இங்குள்ள மொழிகள், பலதரப்பட்ட கலாச்சாரம் குறித்து உங்களுக்கு முழுமையான புரிதல் உண்டா? இந்தியாவின் கிழக்கு மேற்காக, தெற்கு வடக்காக பயணப்பட்டதுண்டா?Enter the sum

Related Archive Books

  1. 13.05.2013Gods Diary
  2. 16.07.2015Kleines Leben
  3. 29.08.2015Spencer Repeating Firearms
  4. 06.07.2014Pado To Aise Pado


Related Books


Comments

Comments for "வெள்ளை அடிமைகள்":


nfilmhd.trustedbookdll.website

©2013-2015 | DMCA | Contact us